อาจารย์ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ danai.lis@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุนมนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสร็จสิ้น