ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ unchalee.pre@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
บธ.ม. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
The Cost Analysis of Cost Accounting System for Investment Decision to Financial Benefit of the Dried Mango Products in Thailand Community เสร็จสิ้น