การประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 3 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 3 ธันวาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร