โครงการวิจัยการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 4 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 3 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 18 กุมภาพันธ์ 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน บพช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ