แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
Motivation Factors Affecting the Performance of the Employees of 3 Stars hotel in Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 เมษายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 เมษายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สาวิตตรี จบศรี