อาจารย์ซัลมาณ ดาราฉาย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ salman.dar@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ชนิดของคำกริยำในพำดหัวข่ำวมวยไทยจำกเว็บไซต์สยำมกีฬำ เสร็จสิ้น