ชนิดของคำกริยำในพำดหัวข่ำวมวยไทยจำกเว็บไซต์สยำมกีฬำ
Classification of Verbs in Thai Boxing News Headlines on Siamsport Website


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 มิถุนายน 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ซัลมาณ ดาราฉาย