ความรู้และทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 90 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อ.ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน