มอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสไม่สมมาตรขับด้วยอินเวอร์เตอร์หลายระดับที่ใช้หม้อแปลงต่อเรียงกัน


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 25 ตุลาคม 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ