การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกสายทางในจังหวัดอุดรธานีเพื่อสนับสุนการขนส่งสินค้าโดยรถไฟทางคู่
A Study of Factors Affecting The Road Selection in UDON THANI To Support Double-Track Transport


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 8 มกราคม. 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 มีนาคม 2561
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ