การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกาย-เล่นกีฬาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
THE STUDY OF EXERCISE AND SPORTS BEHAVIOR OF STUDENTS IN KASEMBUNDIT UNIVERSITY


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มีนาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 80 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์นนชัย ศานติบุตร