อาจารย์นนชัย ศานติบุตร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nonchai_sat@hotmail.com
การศึกษา ปริญญาเอก
ค.ด. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกาย-เล่นกีฬาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ช้ากว่ากำหนด