ปัจจัยที่ส่งผลกระทบความเครียดของเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
FACTORS AFFECTING STRESS OF SCREENING OFFICERS AT SUVARNABHUMI AIRPORT DURING THE PANDEMIC OF CORONA VIRUS DISEASE 2019


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มีนาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 7 เมษายน 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วรวิธ เสนีชัย