อาจารย์ปณิธาน ปัญญานิธิกุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สังกัดสาขา สาขาวิชาการตลาด
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ panidhan.pan@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
QFD Application using SERVQUAL for Senior Home Health Care in Thailand เสร็จสิ้น
The Entrepreneurial Challenge for the Development Program on Export Performance for Thai Small and Medium Enterprises (SME) เสร็จสิ้น