คุณภาพการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทย เจเนอร์เรชั่นวาย


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 22 กันยายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 10 มีนาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 20 เมษายน 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์