อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nantiya.unn@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
The Effects of Explicit English Pronunciation Instruction on Listening Comprehension among Thai EFL Students Majoring in Airline Business เสร็จสิ้น
English Oral Communication Problems and Strategies Used by Thai Reservation and Ticketing Agents เสร็จสิ้น