การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวัสดุต่อหน่วยของอาคารพักอาศัย 5-8 ชั้น และ 3-5 ชั้น
The Comparision Study of Unit Quantities Estimation for 5-8 and 3-5 Storeys Residential Buildings


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 21 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 13 พฤศจิกายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์