โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 70 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ทุนสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สรินทร ดอนจันทร์