การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรรับรองฯที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 กับ องค์กรรับรองฯ มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
The Comparative Study of Certified Body in Developmental to The International Standards Institute ISO/IEC 17024 and Certified Body accredit by Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization): A Case Study of Aviation Personnel Development Institute, Kasem Bundit University


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 30 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 กันยายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 22 กันยายน 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ