โครงการประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย
The Evaluation of Teacher Production Method in Thailand


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 มกราคม. 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน สำนักประเมินรจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม