การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 มิถุนายน 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน1 ทัตติยา นครไชย2 จุรีภรณ์ เจริญพงศ์3 สัมพันธ์ มณีรัตน์4 ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล5