กลยุทธ์การจัดการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมุมมองของผู้ประกอบการร้านอาหาร Broccoli Revolution กรุงเทพมหานคร
Green Restaurant Management Strategy of View Restaurant Entrepreneur Broccoli Revolution, Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มกราคม. 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 กุมภาพันธ์ 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุภาวดี ธงภักดิ์