การจัดการระบบสารสนเทศหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาบัณฑิตเกษมบัณฑิต
Management Information Systems Master of Engineering Program Department of Engineering Management Kasem Bundit University


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 สิงหาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 สิงหาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 9 พฤศจิกายน 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ปพน สีหอมชัย