อาจารย์ปพน สีหอมชัย


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การจัดการระบบสารสนเทศหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาบัณฑิตเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
การลดต้นทุนในธุรกิจรถบรรทุกติดเครนให้เช่า เสร็จสิ้น
การจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา:บริษัทอุตสาหกรรมสเตนเลส เสร็จสิ้น