ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า สงค์เมือง


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมลติดต่อ sa-nga.son@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
M.S. (Computer Information System) - Assumption University
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - การสื่อสารเครือข่าย
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
A soliton-based Radio-over-Fiber WDM-PON by micro-optics-electro system เสร็จสิ้น
Impact Absorption Measurement of a gel sheet using and optical interferometer เสร็จสิ้น
Impact Response Measurement of Poly-Urethane Sheet Using an Optical Interferometer เสร็จสิ้น
Development Report : Impact Response Measurement of Poly-Urethane Sheet Using an Optical Interferometer เสร็จสิ้น