กลยุทธ์การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับห้าดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Adaptation Strategies during the Virus Covid-19 Pandemic of Food Business in Five Star Hotel in Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 20 กรกฎาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สาวิตตรี จบศรี