การเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กรณีศึกษา: บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
Improvement the Efficiency of the Car Part Production Process Case Study: Asahi Tec Aluminium (Thailand) Co.,Ltd.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 13 มกราคม. 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล