การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและเศรษฐกิจที่ถอดถอย
The Crisis Management Framework for Real Estate Industry during Economic Recession and Digital Transformation


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 22 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 ธันวาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์