อาจารย์กรีชา ภู่ไพบูลย์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kreecha.pup@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
MPhil/Ph.D. (Industrial Design) - Coventry University England
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Case Study: the Use of Agile on Mortgage Application: Evidence from Thailand เสร็จสิ้น