เครื่องรบกวนวิทยุสื่อสารแบบปรับค่าความถี่อัตโนมัติ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 ตุลาคม 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน วช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา