อาจารย์นวลทิพย์ แก้วศรี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ nuanthip.kae@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศในงานงบประมาณราคาอาคาร เสร็จสิ้น