ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการจัดการ
อีเมลติดต่อ aksara.mee@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
- - -
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
A New Energy Management Technique for PV Solar Hybrid System with Intelligent Neuro-Fuzzy Control เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในการจัดการคุณภาพอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น