ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารสายการ บินไทยแอร์เอเชียต่อความรับผิดชอบทางสังคมด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม.การประชุมหาดใหญ่วิชาการ. ระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ 13. 12 พฤษภาคม 2565. หน้า 1005-1020


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 11 มกราคม. 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 กรกฎาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 12 มีนาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ณัทมนภรณ์ หัสภาค