การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาจีนของผู้ปกครองและบุตรหลาน: กรณีศึกษา โรงเรียนฮัลโหล หนีห่าว
The Influence of Factors Affecting Intention to Take Courses at Chinese Language Institute of Parents and Children: Case Study of Hello Nihao School


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 24 กันยายน 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
สรศักดิ์ นิมิตรัตนพร
เพ็ญจิรา คันธวงศ์
อาจารย์ต่าน ลิมปโชติ