อาจารย์ต่าน ลิมปโชติ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สังกัดสาขา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ tan.lim@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 8 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
STUDENTS’ GOOGLE DRIVE INTENDED USAGE: A CASE STUDY OF MATHEMATICS COURSES AT BANGKOK UNIVERSITY เสร็จสิ้น
The Effect of Digital Literacy on Learning in Higher Education เสร็จสิ้น
The Impact of Technology Acceptance on Employees' Satisfaction and Performance: A Case Study of a TV Home Shopping Company in Thailand เสร็จสิ้น
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาจีนของผู้ปกครองและบุตรหลาน: กรณีศึกษา โรงเรียนฮัลโหล หนีห่าว เสร็จสิ้น
THE FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF THE HOTEL CHAIN A IN BANGKOK เสร็จสิ้น
Impact of Employee Motivation on Job Commitment and Job Performance: A Case Study of Hospitality Industry in Nepal เสร็จสิ้น
E-store Attribute Importance Dimensions, Shopping Enjoyment, and Purchase Intention: An Examination of Lazada Website เสร็จสิ้น
Factors Positively Predicting E-Learning Effectiveness by Using Facebook in Higher Education เสร็จสิ้น