อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการตลาด
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ songkran.kae@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ช้ากว่ากำหนด
ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซบนแปพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y เสร็จสิ้น
Marketing Management Strategies with Consumer Attitudes to Create a Competitive Advantage in the Communication Business of Cable Television Stations in Thailand เสร็จสิ้น