ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซบนแปพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 กันยายน 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู