การศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านทางลวดลายสัญลักษณ์ประดับตกแต่งพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระราชวังบางปะอิน


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 มกราคม. 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 เมษายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล