อาจารย์มงคล กล้าผจญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
อีเมลติดต่อ mongkol.kla@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Warehouse Quality Management in Industry to Reduce for Production Cost using Transshipment Decisions of Marketing Management Business Control เสร็จสิ้น
Energy Management with TCSC Controller of Electric Arc Furnace for Harmonic Analysis in Power Quality Disturbance Using Continuous Wavelet Transform เสร็จสิ้น
Energy Management Strategy of Induction Machine In Wind Energy Production System Control for Industrial with Harmonic Optimization. เสร็จสิ้น