อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kwanrapee.sri@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
บธ.ม. - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยด้านการทำงานที่มีอิทธิผลต่อความเครียดของพนักงาน เสร็จสิ้น