รูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามกรอบข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา แผนกดำเนินการนำเที่ยว


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 เมษายน 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 เมษายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สกว.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล(หัวหน้าโครงการ)ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ(ผู้ร่วมวิจัย)และคณะ