การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโครงการที่พำนักระยะยาว และศูนย์สุขภาพครบวงจร สำหรับผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดรอง (กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก) โดยรอบกรุงเทพมหานคร
Feasibility study of long-term business investment And comprehensive health center for foreign retirees project in the secondary province (A case study of Nakhon Nayok province) around Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 ธันวาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์