บทบาทตัวแปรกำกับของแรงจูงใจของพนักงานต่อความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบปรับตัวกับประสิทธิภาพในการทำงานและความผูกพันในองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา องค์การแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนการฟื้นฟูกิจการ วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5(3), 30-47. ISSN 2586-9906


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 10 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 10 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 20 มิถุนายน 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
chanita sintoppan