อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ siriluk.sue@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วทม. - ม.มหิดล
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไวรัสโควิค-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ช้ากว่ากำหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น