สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

17 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การว่าจ้าง: งานสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันตก) อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
Application of Smart Phone for Industrial Barcode Scanner อาจารย์จอมภพ ละออ เสร็จสิ้น
การว่าจ้าง: งานสำรวจข้อมูลด้านการจราจร และงานศึกษาและวิเคราะห์คาดการณ์ปริมาณจราจร งานสำรวจและออกแบบทางหลวง โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ปัจจัยลงทุนผู้ผลิตเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในระบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุทานตามมาตรฐาน Transport: ISO 9001 อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล เสร็จสิ้น
Break Point Distance Path Loss Model for Indoor Wireless Communications With Equivalent Floor อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น
ระบบการตรวจสอบระดับน้ำแบบไร้สายเพื่อป้องกันอุทกภัย อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น
Extremely Low-Power Fifth-Order Low-Pass Butterworth Filter อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ เสร็จสิ้น
การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างของดวงโคมติดผนังที่มีการกระจายความเข้มส่องสว่าง เพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอย่างเหมาะสมในช่วงความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ เสร็จสิ้น
การประเมินประสิทธิภาพระบบ Fire Alarm ในอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น
การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านกัมมันต์จากข้อไม้ไผ่ (พันธุ์ซางหม่น) อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น
Electronically Tunable Differential Difference Current Conveyor Using OTAs อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ เสร็จสิ้น
Comparison Between PID Control and Fuzzy PID Control on Invert Pendulum System อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์มูลค่าของเวลาในการเดินทางของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก เสร็จสิ้น
An Educational Software Suite for Comprehensive Learning of Computer-Aided Engineering อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ เสร็จสิ้น
การจัดทำแผนพัมนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น
Semi-Automatic Tapping Machine Control Using Microcontroller อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,750,000.00฿

17 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

1,750,000.00฿

15 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ 34 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหัส มิตรสมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เอกชัย พรหมมาส 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชุติญา ชวลิตอุชุกร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุภัทร ฤาชา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ 12 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุญาณี บัวชุม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัลลภ เรืองด้วยธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญญัติ ก้อนคำ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมบัติ ปานสมุทร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล 8 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนาณัติ จีนะสฤษดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สำลี ลายลักษณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิเชียร ศรีเสือขาม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิชญตม์ จรัสบำรุงโรจน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวลทิพย์ แก้วศรี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อติเทพ ศรีคงศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดำรงค์ รังสรรค์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชิต เจริญ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขนิษฐา ศรีเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ยุพิน ไชยโคตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนะธิป ธำรงวิทยภาคย์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ลาวัลย์ ขันเกษตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รุ่งนภาพร ภูธรธราช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรศิริ จันทร์สุขเจริญจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นภาลัย คำสีม่วง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณธรรม เกิดสำอางค์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิชชา อุทธสิงห์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อิฐติศักดิ์ เมืองสง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทรงพล รอดทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐ์จีรา ศรีโภคารัฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จอมภพ ละออ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อลงกรณ์ โสภาพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิกรม พนิชการ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โกวิท สุรโกมล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุนิติ สุภาพ 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก 23 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤษฎา กุลรอด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์คนึงนิจ ขันโคกเครือ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรเมศวร์ ไวทยวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีรเดช ชีวนันทชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โสภณ หมานมุ่ย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชวัฒน์ เสมาชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิติศักดิ์ กังละ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปพน สีหอมชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมทนี ศรีตนชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง