สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 18 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่และไส้ตรง
Knowledge of Combined Contraceptive Pills of Technical College Students Thanyaburi District Pathum Thani Province.
การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาแกนนำในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษา
บทบาทพยาบาลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 : การคัดกรองสุขภาพ เทคนิคการฉีดวัคซีน การดูแลต่อเนื่องหลังฉีดวัคซีนและการบันทึกทางการพยาบาล
การพัฒนาภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการ: ทิศทางการบริหารจัดการในองค์การพยาบาล
ประสบการณ์การมีชีวิตยืนยาวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อ พฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคโควิด-19 ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองสำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน
การพัฒนาออกแบบที่อาศัยเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญาในผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และแบบประเมินพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและทัศนคติในการสูบบุหรี่กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใ
ความต้องการข้อมูลในการจำหน่ายของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าก้อนในปอด
การใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก: แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การจัดการความปวดด้วยการเจริญภาวนา
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะคลอดและระยะหลังคลอดทันที: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์บนคลินิก
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของอาจารย์พยาบาล

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชรา สมชื่อ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์งามนิตย์ รัตนานุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มณวิภา สาครินทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราพร ช่างยา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย จิโรจน์กุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดร. มาลินี ปั้นดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุภา จิรโสภณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์รัตนา จารุวรรโณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา โสตถิผลอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธภา เดชเกษม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชลนกุล คำนึง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฐิตารีย์ จันทมาลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประกายกาญจน์ สุขเทศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภาภรณ์ เที่ยงหนู 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์นงค์ลักษณ์ เพ็งจั่น 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ลภาภัทร นฤสรณ์ศิริ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง