สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 10 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 14 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

22 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : การวิเคราะห์บนพื้นฐานการศึกษา ความหลงใหล ความฉลาดทางศีลธรรม และทุนทางจิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : การวิเคราะห์บนพื้นฐานการศึกษา ความหลงใหล ความฉลาดทางศีลธรรม และทุนทางจิตวิทยา อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร เสร็จสิ้น
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : การวิเคราะห์บนพื้นฐานการศึกษา ความหลงใหล ความฉลาดทางศีลธรรม และทุนทางจิตวิทยา อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : การวิเคราะห์บนพื้นฐานการศึกษา ความหลงใหล ความฉลาดทางศีลธรรม และทุนทางจิตวิทยา อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ เสร็จสิ้น
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : การวิเคราะห์บนพื้นฐานการศึกษา ความหลงใหล ความฉลาดทางศีลธรรม และทุนทางจิตวิทยา อาจารย์หริพันธ์ หริรักษ์ เสร็จสิ้น
ระบบการแจ้งลาออนไลน์ของโรงเรียนบ้านคำโพน อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดระยะดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ไอโอที อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบตรวจจับควัน โดยใช้อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเพื่อแจ้งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชั่นจองคิวอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมว อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
การออกแบบและพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ไอโอที อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับกดน้ำอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวางอินฟาเรดไออาร์และเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำโดยแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line Notify อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันจองห้องประชุมของ บริษัท มิกิ ไซมีซ อินเตอร์เนชันแนล อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนฝุ่นละอองด้วยเทคโนโลยีไอโอที อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
การออกแบบและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
กลยุทธ์การบริหารแรงงานผู้สูงอายุของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยแนวคิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันระบบจองคิวร้านเสริมสวย อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติโดยใช้แนวคิดอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
การรับรู้คุณภาพชีวิตส่งผลต่อความสุขของคนวัยทำงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
การรับรู้คุณภาพชีวิตส่งผลต่อความสุขของคนวัยทำงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี เสร็จสิ้น
รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ ให้บริการและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก (จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง ปากพลี บ้านนา องครักษ์) และจังหวัดระยอง (จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง วังจันทร์ ปลวกแดง บ้านค่าย บ้านฉาง แกลง นิคมพัฒนา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาพกนก ช่วยชู เสร็จสิ้น
ลักษณะบุคลิกภาพ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
ลักษณะบุคลิกภาพ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของหน่วยงานตรวจสอบภายในการประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายนอก และคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ บุญประธรรม เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของหน่วยงานตรวจสอบภายในการประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายนอก และคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์ เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของหน่วยงานตรวจสอบภายในการประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายนอก และคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์ เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของหน่วยงานตรวจสอบภายในการประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายนอก และคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมตตา เสมสมบูรณ์ เสร็จสิ้น
ลักษณะบุคลิกภาพ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
ลักษณะบุคลิกภาพ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร เสร็จสิ้น
ลักษณะบุคลิกภาพ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล เสร็จสิ้น
การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน อาจารย์กรด สองเมือง เสร็จสิ้น
การเพิ่มมูลค่าการบริการของธุรกิจร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัยใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์ เสร็จสิ้น
การเพิ่มมูลค่าการบริการของธุรกิจร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัยใหม่ อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ เสร็จสิ้น
การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ เสร็จสิ้น
การเพิ่มมูลค่าการบริการของธุรกิจร้านค้าปลีกท้องถิ่นสมัยใหม่ อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจยาดมสมุนไพร : กรณีศึกษายาดมสมุนไพรตราชฎาทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจยาดมสมุนไพร : กรณีศึกษายาดมสมุนไพรตราชฎาทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้ เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจยาดมสมุนไพร : กรณีศึกษายาดมสมุนไพรตราชฎาทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ อาจารย์แววระวี ชนะนนท์ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,033,000.00฿

22 วิจัย
งบภายใน

1,033,000.00฿

22 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล รัตนวาร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิริวรรณ ทองปุย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิรวัฒน์ ศรีทองสม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรวรรณ แสงอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เรวดี อันนันนับ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรด สองเมือง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภาวดี ยืนยง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กลมใบ อุ่นฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เกศกัญญา จรัสกุลพร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนสรรค์ แขวงโสภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจ๊ะรอฮายา สะอะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรรณิการ์ อุตตะระนาค 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรุณ สัดถาวะโห 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุศณา ใจผูก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง