สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 13 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 28 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

24 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร เสร็จสิ้น
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร เสร็จสิ้น
การศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานและความภักดีเพื่อการทำนายพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของพนักงาน : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย เสร็จสิ้น
ปัจจัยด้านการทำงานที่มีอิทธิผลต่อความเครียดของพนักงาน อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีในกลุ่มธุรกิจ SMEsในเขตกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา: ผู้ทำบัญชีในกลุ่มธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหา นคร อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักบัญชีในการดำเนินธุรกิจ ภายหลังเศรษฐกิจประเทศไทยฟื้นตัวที่มีการจัดทำบัญชีของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบการจองสนามแบดมินตันผ่านเว็บไซต์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันสื่อการเรียนภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบการเบิกอุปกรณ์ไอทีออนไลน์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศร้านขายรองเท้าผ้าใบ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ถังขยะอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
แอปพลิเคชันจองคิวซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบการจัดการทรัพย์สินคงคลัง กรณีศึกษาบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความตั้งใจลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซบนแปพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19). ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) บนเว็บไซต์ อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) โดยใช้ Microsoft Access ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) บนเว็บไซต์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบจองห้องประชุม อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านค้าเสื้อผ้าออนไลน์ อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

24 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

24 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล รัตนวาร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิริวรรณ ทองปุย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิรวัฒน์ ศรีทองสม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรวรรณ แสงอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เรวดี อันนันนับ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรด สองเมือง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภาวดี ยืนยง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กลมใบ อุ่นฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เกศกัญญา จรัสกุลพร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนสรรค์ แขวงโสภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจ๊ะรอฮายา สะอะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรรณิการ์ อุตตะระนาค 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรุณ สัดถาวะโห 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุศณา ใจผูก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง