สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 4 ชิ้น
การนำเสนอ : 14 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

17 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในช่วงการทำงานที่บ้าน (Work From Home) : ศึกษากรณีการติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
ปัญหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบฐานความผิดและนิยาม. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองลูกจ้างจากความรับผิดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรปและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในกรณีนายจ้างให้ติดตั้ง และใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การปรับปรุงพัฒนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางองค์การสหประชาชาติในกรณีความผิดฐานโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานพยาบาล: ศึกษากรณีถ่ายภาพหรือคลิปโดยผู้ใช้บริการ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์แนวปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามในกรณีนายจ้างใช้ระบบจดจำใบหน้าในการบันทึกเวลาทำงานของลูกจ้าง รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การปรับปรุงพัฒนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามแนวทางองค์การสหประชาชาติในกรณีความผิดฐานโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของลูกจ้างจากกรณีนายจ้างขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพเพื่อวัตถุประสงค์บันทึกเวลาและตรวจสอบการทำงาน. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิในความยินยอมของลูกจ้างจากการที่นายจ้างมีคำสั่งหรือระเบียบให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์ เสร็จสิ้น
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิในการให้ความยินยอมของครูและบุคคลากรของสถานศึกษาในกรณีเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม “ไทยเซฟไทย” หลังการประกาศให้โรคติดต่อโควิด 19 เป็น โรคติดต่อเฝ้าระวัง รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการให้ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม ข้อมูลสุขภาพเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA. รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น
โครงการศึกษา “ต้นแบบกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบไร้ตัวตน” รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ เสร็จสิ้น

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

308,500.00฿

17 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

16 วิจัย
งบภายนอก

308,500.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลธิชา สมสอาด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปราชญา อ่อนนาค 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณปภัช นธกิจไพศาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประสาน บุญโสภาคย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรศิริ โพธิ์ทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดวงกมล ศรีสุวรรณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิต มงคลธรรม รัตนะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รภา เพเทอร์ส 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์หนึ่งฤทัย มาลี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐนันท์ ธรรมนิจกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์จรัญ ภักดีธนากุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง