สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

คณะนิเทศศาสตร์ (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 25 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ความพร้อมด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยววิถีมุสลิมของชุมชนกมาลุลอิสลาม อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล เสร็จสิ้น
โครงการจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อและสภาพการณ์ของสื่อปี 2563 อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ เสร็จสิ้น
โครงการวิจัยการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปี 2563 สู่การใช้ประโยชน์ อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
อัตลักษณ์มุสลิมในภาพยนตร์ไทย
ความเป็นประพันธกรนภาพยนตร์รักโรแมนติกของบรรจง ปิสัญธนะกูล
นวัตกรรมการสื่อสาร : ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตกับการเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOC (Massive Open Online Courses)
COMMUNICATION TO CREATE IMAGE OF SERVICE BUSINESS IN THAILAND CASE – COVID-19 PANDEMIC
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์ผ่านรูปแบบเกมมิพิเคชั่น
นักแคสเกม : ผู้ทรงอิทธิพลแห่งโลกไซเบอร์ Game Caster : The Influential Person of Cyber World
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มสุภาพบุรุษในกรุงเทพมหานคร
รู้ให้เท่าทัน สถานการณ์การพนันออนไลน์
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
วิกฤตการระบาดโควิด-19กับการเติบโตช่องทางการสื่อสารในด้านธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่
การสร้างสรรค์รายการวิทยุการจายเสียงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวใชนในรูปแบบพอดแคสต์
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าไปสู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
การศึกษาช่องทางการขายความเขื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพชบุ๊ก
พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากการเปิดรับชมรายการข่าวภาคเช้าทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลของผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร
การใช้แอปพลิเคชัน “ไวท์ฟลิกซ์” เพื่อการเผยแผ่คำสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย ในยุค 4.0
Omani Consumer online shopping behavior
เรื่อง การสร้างกิจกรรมนาฏยศิลป์บำบัดเพื่อช่วยในการปรับตัวทางสังคมของเด็กดาวน์ซินโดรมกรณีศึกษา : นักศึกษาทดลองเรียน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะน
New Normal Mindset in Human Resources Strategies of Entrepreneurs for Sustainability in Thailand.
การถอดบทเรียนสถานการณ์การพนันและแนวทางการสื่อสารเพื่อรณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มผู้หญิง
พฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้เงินอิเลกทรอนิกส์ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
การนำเสนอข่าวและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์
ภาพชนชั้นล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่
พฤติกรรมการเปิดรับชมและความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ในการรับชมการแข่งขัน E-SPORT ในรูปแบบการสตรีมมิ่งผ่านช่องทาง FACEBOOK ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณ
การออกแบบโฆษณาบนเฟสบุคในยุคสื่อดิจิทัลให้โดนใจผู้บริโภค
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,323,835.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

76,300.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

1,247,535.00฿

2 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์จุฬาพร ด้วงทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชยพล อินทรวงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จักรีรัตน์ แสงวารี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ผ่องพรรณ พันเลิศวงศ์สกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรภาส สุทธิทองทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ พิมพ์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภากร กำจรเมนุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิทยา พานิชล้อเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วีรยุทธ สายฟ้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรวรรณ พุฒทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อตระกูล อุบลวัตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กอบพงษ์ กุณฑียะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณฐมน วันวิชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศราวุธ เพ็งสะและ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนัชกร ตั้งจิตวิทยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รจนา พึ่งสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจตนิพิฐ วินิจวรกิจกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐมพงษ์ เอมศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพจน์ จันทวัชรากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวนีย์ ทาละลัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธัญชนก แสงสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิสิษฐ์ สาริกา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยะนุช ขุนทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยะพล รอดคำดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรกช แสนจิตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สรินทร ดอนจันทร์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิราพร ยังสุข 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นันท์นภัส สมบัตินันทน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุหงา เกิดเปลี่ยน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง